خداوند برای هدایت انسان ها پیامبرانی فرستاد تا شاید بیاندیشند، بیاندیشند که خداوند چگونه آفرید آسمان ها و زمین را.

بیاندیشند در آفرینش و پی به وجود خدا ببرند ...

اما متاسفانه می بینیم که دستان شیطان ـ استعمار گران ـ به واسطه ی اطاعت از سرور خود شیطان رجیم با ساختن ادیان  ساختگی و جعلی سعی در انحراف و فروپاشی ادیان توحیدی دارند.

به امید نابودی فرقه های دروغین


اگر وقت حوصله دارید ادامه ی این مطلب در مورد شیطان پرستی بسیار موشکافانه عمل شده